• Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

   Zespół Szkół Rzemieślniczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

   • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci PDF to skany dokumentów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
   • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.
   • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.

   Wyłączenia

   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Stecko.
   • E-mail: zsrz@miasto.szczecin.pl
   • Telefon: 914820328

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
   • Adres: ul. Zygmunta Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
   • E-mail: zsrz@miasto.szczecin.pl
   • Telefon: 914821531

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Budynek Szkoły i Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych nie jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca w Zespole Szkół Rzemieślniczych  zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się petenci, załatwiana była na parterze budynku w pomieszczeniach biurowych.

   BUDYNEK SZKOŁY Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

   Dostępność wejścia do budynku, zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.

   1. Główne wejście znajduje się od ul. Zygmunta Chmielewskiego 19. Do wejścia prowadzą 3 stopniowe schody, wejście nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o wizycie można skorzystać z przenośnej rampy podjazdowej lub schodołazu gąsiennicowego dla wózków obsługiwanego przez pracowników szkoły. Schody posiadają pasy antypoślizgowe i poręcz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
   2. Szkoła wyposażona jest w schodołaz umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach na wyższe kondygnacje. Schodołaz obsługuje osoba przeszkolona.
   3. Ponadto do budynku szkoły prowadzą dodatkowo 2 wejścia usytuowane od strony parkingu szkolnego. Jedno z nich jest wolne od barier architektonicznych dla wózków inwalidzkich, wejście umożliwia dostęp tylko do sali gimnastycznej. Drugie posiada schody wyposażone w poręcz oraz pasy antypoślizgowe.
   4. Na terenie szkoły znajduję się parking dla pracowników szkoły, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną miejsca parkingowe nie są oznakowane.
   5. Drzwi do budynku nie są automatycznie otwierane.
   6. Na portierni jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne i korytarze przy salach lekcyjnych.
   7. Nieopodal wejścia głównego znajduje się portiernia, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze.
   8. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   9. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
   10. Stopnie schodów wewnętrznych, zarówno pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowymi nakładkami, w kolorze żółtym.

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

   Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku szkoły nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.

    Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.

   1. W budynku nie ma oznaczeń w języku Barile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   2. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniana jest w sposób głosowy. Informacja głosowa przekazywana jest wchodzącym przez dyżurującego pracownika.
   3. Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna w sekretariacie szkoły (sekretariat znajduje się na parterze).
   4. Kontakt SMS. W celu umożliwienia komunikacji z osobami niesłyszącymi udostępniamy numer: 451 164 603 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w szkole mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Szkoła nie zapewnia tłumacza języka migowego on-line.

   Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu pośrednictwem:

   1. poczty elektronicznej: zsrz@miasto.szczecin.pl,
   2. platformy ePUAP
   3. e-Doręczenia
   4. wiadomości SMS wysyłaną na numer 451 164 603

   W zgłoszeniu należy wskazać:

   1. imię i nazwisko osoby uprawnionej
   2. wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić
   3. podać datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

   Szkoła po otrzymaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę jego realizacji.

   BUDYNEK INTERNATU Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

   Dostępność wejścia do budynku, zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.

   1. Do budynku internatu prowadzi wejście znajdujące się na terenie wewnętrznym szkoły, do którego prowadzi droga dojazdowa od ul. Zygmunta Chmielewskiego 19.
   2. Do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wcześniejszym poinformowaniu internatu o wizycie można skorzystać z przenośnej rampy podjazdowej lub schodołazu gąsiennicowego dla wózków, obsługiwanego przez pracowników szkoły. Schody posiadają pasy antypoślizgowe i poręcz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy internatu.
   3. Internat wyposażony jest w schodołaz umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach na wyższe kondygnacje. Schodołaz obsługuje osoba przeszkolona.
   4. Drzwi do budynku nie są automatycznie otwierane.
   5. Nieopodal wejścia głównego znajduje się gabinet kierownika internatu, intendenta, kierownika CKZ, pielęgniarki szkolnej. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze.
   6. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
   7. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   8. Stopnie schodów wewnętrznych, zarówno pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowymi nakładkami, w kolorze żółtym.

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

   Do internatu może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku szkoły nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.

   Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.

   1. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   2. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniana jest w sposób głosowy. Informacja głosowa przekazywana jest wchodzącym przez dyżurującego pracownika.
   3. Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna w gabinecie kierownika internatu (gabinet znajduje się na parterze).
   4. Kontakt SMS. W celu umożliwienia komunikacji z osobami niesłyszącymi udostępniamy numer: 451 164 603 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w internacie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Internat nie zapewnia tłumacza języka migowego on-line.

   Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu pośrednictwem:

   1. poczty elektronicznej: zsrz@miasto.szczecin.pl,
   2. platformy ePUAP
   3. e-Doręczenia
   4. wiadomości SMS wysyłaną na numer 451 164 603

   W zgłoszeniu należy wskazać:

   1. imię i nazwisko osoby uprawnionej
   2. wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić
   3. podać datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

   Szkoła po otrzymaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę jego realizacji.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Wygląd

   Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

   • podświetlane linki
   • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

   Inne informacje i oświadczenia

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

    

  • EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
    • +48 914 821 531
    • ul. Chmielewskiego 19
     70-028 Szczecin
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych